na vrh
Poruka na Viber

Osnivanje preduzeća

Osnivanje firmi » Osnivanje preduzeća

Osnovna usluga osnivanja preduzeća

Osnovna usluga osnivanja preduzeća, kao što su  D.O.O. ,  O.D. , K.D. , A.D. za državljane i strance u Srbiji podrazumeva:

 • izradu osnivačkih akata (Odluka o osnivanju, Ugovor o osnivanju, Statut);
 • izradu registracione prijave sa odgovarajućim obrascima;
 • Uputstvo za unošenje i uplatu osnovnog kapitala, (moguća je registracija d.o.o. bez uplate osnovnog kapitala);
 • Uputstvo za overu pripremljene dokumentacije;
 • Prijavu osnivanja u APR-u;
 • Preuzimanje Rešenja u APR-u;
 • izradu pečata.

 

Kompletna usluga osnivanja preduzeća

Kompletna usluga osnivanja preduzeća za državljane i strance u Srbiji podrazumeva dodatne aktivnosti:

 • uputstvo pri izboru pravne forme budućeg privrednog društva, (d.o.o. o.d. , k.d. , a.d.);
 • izbor optimalnog poslovnog imena, (prvi korak u marketinškom nastupu firme), provera slobodnog naziva u registru;
 • izbor pretežne delatnosti;
 • izbor najpovoljnijeg sedišta firme, (izrada ugovora o zakupu poslovnog prostora).
 • pribavljanje rešenja nadležnih gradskih ili republičkih inspekcija kao uslov za otpočinjanje određenih delatnosti;
 • prisustvo kod notara pri overi dokumentacije;
 • prisustvo u poslovnoj banci pri otvaranju tekućeg računa i uplati osnovnog kapitala, (uključuje izradu OP obrasca, odabir banke, popunjavanje obrazaca i tekuću proceduru);
 • PDV prijava u nadležnoj poreskoj upravi;
 • prijava Fondu PIO;
 • prijava nadležnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje, (pribavljanje zdravstvene kartice);
 • konsalting za knjigovodstvene usluge i dalje poslovanje.

PROMENE U D.O.O., (D.O.O., O.D. , K.D. , A.D.)

 • promena članova, (osnivača) d.o.o., (pristupanje novog člana, istupanje člana, prenos udela, pristupanje stranog osnivača sa dokapitalizacijom, promene usled smrti člana),
 • promena kapitala, (smanjenje kapitala, povećanje kapitala);
 • promena zastupnika, (imenovanje/razrešenje direktora i ostalih zastupnika);
 • promena zastupnika, (imenovanje/razrešenje direktora i ostalih zastupnika);
 • ostavka zastupnika, (ostavka direktora, likvidacionog upravnika);
 • promene osnivačkih akata, pravilnika, overa kod notara;
 • izdavanje/povlačenje prokure d.o.o.;
 • promena delatnosti d.o.o.;
 • promena sedišta d.o.o.;
 • promena poslovnog imena d.o.o.;
 • promena pravne forme d.o.o.;
 • statusne promene d.o.o. (spajanje, pripajanje, razdvajanje d.o.o.);
 • registracija ogranka d.o.o. (registracija/brisanje izdvojene poslovne jedinice)
 • likvidacija i brisanje d.o.o. iz Registra APR-a.