na vrh
Poruka na Viber

Osnivanje udruženja

Osnivanje firmi » Osnivanje udruženja

(Udruženja građana, nevladine organizacije, sindikati, slikarske kolonije, dečiji kampovi)

 

Osnovna usluga osnivanja udruženja

Osnovna usluga osnivanja udruženja za državljane i strance u Srbiji podrazumeva:

 • pribavljanje potrebne dokumentacije;
 • izrada osnivačkog akta udruženja;
 • izrada statuta udruženja;
 • izrada registracione prijave sa odgovarajućim obrascima;
 • prijava osnivanja udruženja u  APR-u;
 • preuzimanje Rešenja  u APR-u;
 • izrada pečata.

 

Kompletna usluga osnivanja udruženja

Kompletna usluga osnivanja udruženja za državljane i strance u Srbiji podrazumeva još i:

 • Organizacija osnivačke skupštine udruženja, (nacrt statuta, organi udruženja, ciljevi osnivanja, izrada zapisnika);
 • izbor optimalnog poslovnog imena, (prvi korak u marketinškom nastupu), provera slobodnog naziva u registru;
 • uputstvo pri izboru privrednoe delatnosti;
 • izbor najpovoljnijeg sedišta firme
 • (izrada ugovora o zakupu poslovnog prostora).
 • pribavljanje rešenja nadležnih gradskih ili republičkih inspekcija kao uslov za otpočinjanje određenih delatnosti;
 • prisustvo osnivačkoj skupštini udruženja;
 • prisustvo kod notara pri overi dokumentacije;
 • prisustvo u poslovnoj banci pri otvaranju tekućeg računa i uplati osnovnog kapitala,
 • (uključuje izradu OP obrasca, odabir banke, popunjavanje obrazaca i tekuću proceduru);
 • PDV prijava u nadležnoj poreskoj upravi;
 • prijava Fondu PIO;
 • prijava nadležnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje, (pribavljanje zdravstvene kartice);
 • konsalting za knjigovodstvene usluge i dalje poslovanje.

 

PROMENE KOD UDRUŽENJA

 • izmena statuta udruženja;
 • promena članova udruženja,
 • upis delatnosti udruženja;
 • promena registrovane delatnosti udruženja;
 • promena/imenovanje zastupnika udruženja;
 • promena sedišta udruženja
 • izdavanje/povlačenje prokure;
 • promena naziva udruženja;
 • statusne promene udruženja, (spajanje, pripajanje, razdvajanje) ;
 • registracija ogranka sportskog udruženja;
 • likvidacija i brisanje udruženja iz Registra APR-a.