na vrh
Poruka na Viber

Radne dozvole za strance

Boravišne i radne dozvole » Radne dozvole za strance

Izdavanje radnih dozvola za strance u Republici Srbiji regulisano je Zakonom o zapošljavanju stranih državljana i Pravilnikom o radu.

Stranac koji ima radnu dozvolu u Republici Srbiji u skladu sa zakonom ima ista prava i obaveze kao i državljani Republike Srbije. Stranac se smatra nezaposlenim u skladu sa propisima o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i ima ista prava kao i državljanin Republike Srbije u skladu sa zakonom.

RAdne dozvole u Srbiji za strance - Pomoć oko radnih dozvola

Zapošljavanje stranaca u Srbiji

Za zapošljavanje stranaca u Srbiji potrebno je da poseduju dozvolu za privremeni boravak ili dozvolu stalnog boravka, kao i radnu dozvolu, osim u nekim slučajevima koje definiše zakon.

Strancu se radna dozvola može izdati kao lična radna dozvola i kao radna dozvola.

Jednom strancu može se izdati samo jedna od ove dve vrste dozvola.

Lična radna dozvola za strance

Lična radna dozvola se može izdati:

  • stranom državljaninu koji je stekao boravišnu dozvolu,
  • stranom državljaninu koji ima status izbeglice,
  • stranom državljaninu koji pripada posebnoj kategoriji (traži azil i sl.),
  • stranom državljaninu koji je član uže porodice gore navedenih lica,
  • stranom državljaninu koji je član uže porodice državljanina Srbije i ako je stranac srpskog porekla do trećeg stepena krvnog srodstva u pravoj liniji.

Radna dozvola za strance

Radna dozvola se stranom državljaninu može izdati za:

  • zapošljavanje
  • posebne slučajeve zapošljavanja
  • samozapošljavanje.

Strani radnik se na osnovu radne dozvole može zaposliti samo za određeni posao za koji mu je dozvola izdata.

Radna dozvola se izdaje u skladu sa uslovima na tržištu rada i na zahtev poslodavca ako, na primer, poslodavac nije do tada prekinuo radni odnos sa radnicima ili radnikom zbog viška zaposlenih na radnom mestu za koje se traži radna dozvola za stranca. U slučajevima kada je dozvoljeno zahtevanje radne dozvole za stranca poslodavac podnosi predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se obezbeđuju prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom.

Radna dozvola za strance se izdaje na vreme planiranog zaposlenja, maksimalno u trajanju perioda odobrene boravišne dozvole.

Radna dozvola za strance u slučaju samozapošljavanja (osnivanja firme) izdaje se na zahtev stranca koji ima dozvolu za privremeni boravak u Srbiji. Radna dozvola za samozapošljavanje se izdaje na period trajanja dozvole za privremeni boravak, najduže godinu dana sa mogućnošću produženja. Stranac sa ovom radnom dozvolom je dužan da počne da obavlja delatnost za koju se izdaje radna dozvola u roku od 90 dana od dana odobravanja.

Za bilo koju vrstu radne dozvole za strance potrebno je podneti zahtev i posebnu dokumentaciju, koja varira u zavisnosti od vrste radne dozvole.

Agencija FLASH Konsalting vam je na raspolaganju za pitanja i savete u vezi sa potrebnom dokumentacijom i drugim delovima procesa za dobijanje radne dozvole za strance u Srbiji.