na vrh
Poruka na Viber

Osnivanje firmi

Možemo za vas uraditi kompletan posao oko osnivanja firme, možemo pomoći u pribavljanju boravišne ili radne dozvole, kao i u nizu drugih situacija u kojima se kao državljanin ili stranac u Srbiji možete naći.

VRSTE PREDUZEĆA U SRBIJI

ORTAČKO DRUŠTVO je najjednostavniji oblik pravnog lica, kako po svojoj organizaciji, tako i u pogledu odgovornosti svojih osnivača-ortaka. Ortačko društvo osnivaju dva ili više ortaka, fizičkih ili pravnih lica, koja obavljaju istu delatnost u cilju ostvarivanja dobiti, u zajedničkom registrovanom društvu. Ortaci su neograničeno solidarno odgovorni celokupnom svojom imovinom za obaveze društva. To znači da ukoliko imovina društva ne podmiruje nastale obaveze društva, ortaci odgovaraju ukupnom ličnom imovinom, bez obzira na njen pojedinačni obim I iznos.

Svaki ortak je ovlašćen da samostalno zastupa društvo, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno.

 

KOMANDITNO DRUŠTVO je prelazni oblik pravnog lica u kome osnivači imaju i ograničenu i neograničenu odgovornost za obaveze društva.

Komanditno društvo ima najmanje dva člana, od kojih najmanje jedan za obaveze društva odgovara neograničeno solidarno (komplementar), a najmanje jedan odgovara ograničeno do visine svog neuplaćenog, odnosno neunetog uloga (komanditor). To znači da ukoliko imovina društva ne podmiruje nastale obaveze društva, komplementar odgovara ukupnom ličnom imovinom za nastale obaveze a komanditor ne odgovara za obaveze društva ako je u celini uplatio ulog za koji se obavezao ugovorom o osnivanju.

Komlementari vode poslove društva i zastupaju ga. Komanditori ne mogu voditi poslove društva niti ga zastupati.

 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU je najčešće registrovana forma pravnog lica. Jedan ili više osnivača-članova unose svoje uloge u osnovni kapital društva. Ulozi mogu biti novčani i nenovčani s tim da minimalni osnovni kapital društva iznosi 100 dinara. Procentualni iznos njihovog uloga  u ukupnom osnovnom kapitalu društva predstavlja visinu njihovog udela.                  ( Naprimer 51% :49% ). Obzirom da je svrha osnivanja D.O.O. ostvarivanje dobiti, raspodela dobiti izmedju članova vrši se proporcionalno njihovim udelima. Prema visini udela ostvaruje se i pravo glasa u skupštini i pravo na učešće u likvidacionom ostatku nakon brisanja D.O.O. Sva ova uzajamna prava kao i odnose sa društvom, članovi uređuju slobodno, ako Zakonom nije drugačije uređeno.

Za obaveze nastale u svome poslovanju, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom. Član ne odgovara za obaveze društva ako je u celini uplatio ulog koji je preuzeo ugovorom o osnivanju.

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO je najsloženiji oblik pravnog lica u kome osnivači-akcionari imaju ograničenu odgovornost za obaveze društva. Akcionari mogu biti pravna i fizička lica. Osnovni kapital akcionarskog društva podeljen je na akcije. Akcije i akcionari registruju se u Centralnom registru a izdavanje akcija vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.