na vrh
Poruka na Viber

Osnivanje privatne prakse

Osnivanje firmi » Osnivanje privatne prakse

Privatna praksa se registruje kao preduzetnička delatnost i shodno se primenjuju zakonske odredbe o registraciji preduzetnika.

(lekarska ordinacija, stomatološka ordinacija, apoteka, laboratorija, ambulanta fizikalne terapije, zdravstvene nege, rehabilitacije)

 

Osnovna usluga pri osnivanju privatne prakse

Osnovna usluga u cilju osnivanja privatne prakse za državljane i strance u Srbiji podrazumeva:

 • pribavljanje potrebne dokumentacije;
 • izrada registracione prijave sa odgovarajućim obrascima;
 • prijava osnivanja nadležnom registru;
 • preuzimanje Rešenja u nadležnom registru;
 • izrada pečata.

 

Kompletna usluga pri osnivanju preduzetničke radnje

Kompletna usluga u cilju osnivanja privatne prakse za državljane i strance u Srbiji podrazumeva:

 • uputstvo pri izboru optimalne pravne forme buduće zdravstvene delatnosti, (zdr. ustanova, privatna praksa);
 • izbor optimalnog poslovnog imena, (prvi korak u marketinškom nastupu firme), provera slobodnog naziva u registru;
 • izbor optimalne pretežne delatnosti,
 • izbor najpovoljnijeg sedišta firme, (izrada ugovora o zakupu poslovnog prostora).
 • pribavljanje rešenja nadležnih gradskih ili republičkih inspekcija kao uslov za otpočinjanje delatnosti;
 • prisustvo u poslovnoj banci pri otvaranju tekućeg računa, (uključuje izradu OP obrasca, odabir banke, popunjavanje obrazaca i tekuću proceduru);
 • PDV prijava u nadležnoj poreskoj upravi;
 • prijava Fondu PIO;
 • prijava  nadležnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje, (pribavljanje zdravstvene kartice);
 • konsalting za knjigovodstvene usluge i dalje poslovanje.

 

PROMENE KOD PRIVATNE PRAKSE

 • promena delatnosti;
 • promena sedišta;
 • promena/imenovanje poslovođe ordinacije;
 • prijava početka/prekida obavljanja delatnosti (privremeni prekid obavljanja delatnosti);
 • izdavanje/povlačenje prokure;
 • promena naziva firme;
 • promena pravne forme ordinacije, (obezbeđivanje pravnog sledbeništva između ordinacije i ustanove);
 • registracija/brisanje izdvojene poslovne jedinice;
 • likvidacija i brisanje ordinacije iz Registra APR-a.